ویرایش ترجمه ماشینی ( تحقیق در میان مترجمان )

ویرایش ترجمه ماشینی ( تحقیق در میان مترجمان )

ترجمه، چالشها و راهکارها مقالات

دو نظرسنجی اخیر که توسط دکتر کلارا گینوارت انجام شده بر نظرات مترجمان پس از ویرایش ترجمه ماشینی تمرکز داشتند. هدف اولین بررسی، وضعیت ترجمه ماشینی از منظر بازار کسب و کار ترجمه بود. ۶۶ پاسخ دهنده این نظرسنجی، مترجمانی بودند که تجربه ویرایش ترجمه ماشینی را داشتند.

نتیجه اولین بررسی

مترجمان پاسخ دهنده بیشتر در اسپانیا (۱۷)، در جاهای دیگر اروپا (۴۲) و در روسیه، ترکیه و یا دیگر کشورها (۷) مستقر بودند. مترجمان گفتند که رایج ترین زبان برای ویرایش پس از ترجمه، انگلیسی بوده است. اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و هلندی به عنوان شایع ترین زبان های هدف انتخاب شدند.

هدف دوم

دومین بررسی با هدف بررسی وضعیت ترجمه ماشینی از دیدگاه ویراستارها انجام شد، که ۱۴۲ پاسخ دهنده عمدتا مترجمان آزاد و مستقل بودند (۸۴٪).

ویرایش ترجمه ماشینی ( تحقیق در میان مترجمان )
ویرایش ترجمه ماشینی ( تحقیق در میان مترجمان )

ویراستیاران از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، آلمان و فرانسه بودند. زبان های برجسته ای که در این نظرسنجی ها ارائه شده اند عبارتند از انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی و هلندی. انگلیسی رایج ترین زبان مبدأ برای ویرایشگران بود، اما فرانسه، آلمان، اسپانیایی، ایتالیایی و دیگر زبان ها نیز حضور داشتند.

مترجمان انواع مختلفی از منابع را برای ویرایش پس از ترجمه داشتند: ۸۵٪ گفتند که حتما باید ویرایش بعد از ترجمه انجام می شد، در حالی که تعداد کمی (۱۵٪) گفتند که ویرایش پس از ترجمه ضرورت ندارد.

اکثر مترجمان (۵۶٪) گفتند که مشتریان در نهایت خودشان تصمیم می گیرند که آیا ترجمه آن ها ویرایش شود یا خیر. ۴۱٪ گفتند که تصمیم گیری به عهده مترجم می باشد. از ۵۸ مترجم، ۶۰٪ گفتند که هنگام استفاده از ماشین ترجمه، مشتری را مطلع می کنند.

از ۹۶ مترجم آزاد، اکثریت (۷۸٪) گفتند که بیشتر کارها حتما ویرایش می شوند، در حالی که تنها ۲۰٪ گفته اند که بیشتر کارها بدون ویرایش برای مشتریان مستقیم ارسال می گردند. سه چهارم (۷۵ درصد) گفتند که  مشتری خود تصمیم می گیرد که آیا استفاده از ماشین ترجمه مناسب است یا خیر، در حالی که ۱۸ درصد گفته اند که خود مترجم انتخاب می کنند که آیا از ماشین ترجمه استفاده کند یا خیر.

نتیجه نهایی در مورد وبرایش ترجمه ماشینی

در نهایت ۷۳ درصد از مترجمان، ویرایش بعد از ترجمه را الزامی دانستند، درحالی که ۲۱ درصد کیفیت ترجمه را بدون ویرایش خوب یا قابل قبول ارزیابی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید