دوزبانگی از بدو تولد

دوزبانگی از بدو تولد

آموزش زبان به کودکان مقالات

دوزبانگی انواع مختلفی دارد و راه های متفاوتی نیز برای دوزبانه شدن وجود دارند.

پروفسور چامسکی، پدر علم زبان شناسی نوین، در اوایل سال ۱۹۶۰ این ایده خود را به جهانیان ارائه نمود که ساده ترین و علمی ترین راه دوزبانگی، آغاز آن از بدو تولد کودک است.

اما در این مورد، نگرانی هایی برای والدین وجود دارد که آیا در معرض دوزبانگی قرار گرفتن برای کودک سخت نیست و یا اینکه باعث سردرگمی او نمی شود؟ آیا فرا گرفتن همزمان دو زبان باعث تکلم دیرتر یا مشکلات گفتاری نمی شود؟

دوزبانگی کمک به موفقیت فرزندان می کند

بدیهی است که خواسته هر پدر و مادر متعهدی آنست که برای موفقیت فرزند خود بهترین موقعیت ها رافراهم سازد.

در دنیای پر رقابت امروز که با شتاب هر چه تمام تر به سمت جهانی شدن پیش می رود، یکی از بزرگترین امتیازات برای فرزندان دو زبانه بودن است.
این امر نه تنها در دوران مدرسه و هنگام کاریابی امتیازی بزرگ به حساب می آید، بلکه در امر مهارت های شناختی و حل مسئله نیز به شدت اثر گذار است.

دوزبانگی از بدو تولد
دوزبانگی از بدو تولد

یک والد، یک زبان (OPOL)

این روش یکی از محبوب ترین شیوه های آموزش زبان دوم به کودک است و اصول آن نیز به سادگی اسمش است.

هر والد باید همیشه و به طور مداوم تنها به یک زبان صحبت کند تا کودک دچار سردرگمی نشود.

انتظار می رود کودک به زبانی پاسخ دهد که با او حرف زده شده است.

در صورتی که کودک به زبان دیگری با والد خود حرف بزند، والد باید به زبان خود پایبند بوده و از کودک بخواهد به همان زبان با او حرف بزند.

پنچ اشتباه متداول والدین در پرورش کودکان برای دوزبانگی:

۱. آموزش بیش از یک زبان به کودک گیج کننده است.

۲. پرورش کودک دوزبانه دلیل تاخیر در فرایند سخن گفتن کودک.

۳. کودکان دوزبانه قادر به تفکیک زبان‌ها هستند.

۴. بهترین زمان برای پرورش کودک دو زبانه.

۵. کودکان مانند اسفنج هستند و فوری و بدون تلاش زیاد می توانند دو زبانه شوند.